Thỏa thuận với người bán hàng

 
Điều 1.  Các định Nghĩa và Giải thích

Những từ, thuật ngữ và cụm từ khi được sử dụng trong văn bản này sẽ có ý nghĩa và được giải thích như sau:

1.  Nhà Vận Chuyển: Một bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn Vietnam Post, Ho Chi Minh Post, Giao Hàng Nhanh,hoặc do Người Bán Hàng, theo toàn quyền quyết định của mình, chỉ định để vận chuyển Hàng Hóa của Người Bán Hàng.

2.  Thông Tin Nội Dung: Là những thông tin chính xác và đầy đủ về sản phẩm, ký tự, hình ảnh, và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến Hàng Hóa tuân thủ theo quy định được lập ra bởi Deli cho Hạng Mục Hàng Hóa được áp dụng, theo hình thức và tuân thủ theo quy trình yêu cầu bởi Deli.

3.  Khách Hàng: Một bên thứ ba, là bên mua Hàng Hóa tại Sàn Giao dịch.

4.  Thỏa Thuận Với Khách Hàng: Thỏa thuận giữa Người Bán Hàng và Khách Hàng liên quan đến việc mua bán Hàng Hóa trong phạm vi Đơn Hàng.

5.  Hợp Đồng Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử: là thỏa thuận ràng buộc Các Bên, theo đó, Deli đồng ý cung cấp Dịch Vụ cho Người Bán Hàng, và Người Bán Hàng đồng ý bị ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản quy định tại đó, bao gồm những quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện Chung (như định nghĩa dưới đây) và tại Các Điều Khoản này.

6.  Không Giao Được Hàng Hóa: Trường hợp Nhà Vận Chuyển không thể thực hiện thành công bất kỳ Thỏa Thuận Với Khách Hàng nào vì (i) Địa chỉ giao Hàng Hóa được nêu trong Đơn Hàng không chính xác; (ii) Khách Hàng không liên lạc được sau rất nhiều nỗ lực – số lần nỗ lực giao Hàng Hóa sẽ được xác định bởi Nhà Vận Chuyển; hoặc (iii) Khách Hàng từ chối và hủy Đơn Hàng khi Hàng Hóa được giao đến địa chỉ được nêu cụ thề trong Đơn Hàng.

7.  Hàng Hóa: Là sản phẩm có thực (kể cả các bộ phận lắp ráp hoặc phụ tùng của sản phẩm đó, bao gồm cả bao bì nguyên gốc của nhà sản xuất) mà Người Bán Hàng dự kiến niêm yết và bán cho Khách Hàng trên và thông qua Sàn Giao Dịch.

8.  Bằng Văn Bản: (i) Thư xác nhận việc nhận được; (ii) Thư được gửi trực tiếp hoặc gửi fax hoặc báo cáo trả lời từ máy fax; hoặc (iii) Thư điện tử có xác nhận được gửi đến địa chỉ email cụ thể (nếu có)

9.  Bên Liên Kết Của Deli: một người, bất kỳ người nào trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát, được kiểm soát bởi, hoặc là dưới sự kiểm soát chung với người đó, và cho các mục đích như các thuật ngữ "kiểm soát", "kiểm soát bởi" và "dưới sự kiểm soát chung với" và các dẫn xuất khác có nghĩa là sở hữu thông qua một hoặc nhiều trung gian, một hoặc nhiều người có hơn hai mươi lăm phần trăm (25%) quyền biểu quyết hoặc có quyền hạn để chỉ đạo hoặc tạo sự tác động đến chính sách quản lý của bất kỳ người nào, dù là thông qua quyền sở hữu chứng khoán, vốn cổ phần, vốn điều lệ, như một đối tác hoặc người được ủy thác, thông qua hợp đồng hay không; và chủ thế bao gồm cá nhân, một đơn vị công ty, đơn vị hợp danh, bất kỳ đơn vị không phải doanh nghiệp hay hiệp hội và bất kỳ cơ quan nhà nước có liên quan;


10.  Chính Sách của Deli: tất cả các tiêu chuẩn và yêu cầu được quy định và cung cấp cho Người Bán Hàng bởi Deli và được ghi nhận tại đường dẫn http://www.Deli.host/chinh-sach-va-quy-tac-ban-hang/ hoặc bất kỳ đường dẫn nào khác, hoặc được đăng tải trên Trung Tâm Người Bán Hàng của Deli (như được định nghĩa dưới đây), tùy vào quyết định của Deli. Người Bán Hàng phải đọc và sẽ được xem như đã đọc và chấp thuận tất cả Chính Sách của Deli đã được gửi cho Người Bán Hàng hoặc được đăng tải trên đường dẫn nêu trên hoặc đăng tải thông qua Trung Tâm Người Bán Hàng.

11.  Quy Định Pháp Luật: Bao gồm toàn bộ Luật, Bộ Luật, Pháp lệnh, quy định hành chính, và các quy định có hiệu lực pháp luật khác theo thời gian, bao gồm nhưng không giới hạn những vấn đề quy định về môi trường và an toàn về sức khỏe.

12.  Giá Niêm Yết: Là giá của Hàng Hóa niêm yết trên Sàn Giao Dịch dựa trên quyết định của Người Bán Hàng và bao gồm bất kì khoản thuế áp dụng nào theo quy định của pháp luật.

13.  Bên Vận Hành: có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp thành lập hợp pháp tại Việt Nam, được ủy quyền hợp lệ bởi Người Bán Hàng để vận hành và quản lý tài khoản của Người Bán Hàng trên Trung tâm Người Bán Hàng được cung cấp bởi Deli phù hợp với các điều khoản và điều kiện này.

14.  Đơn Hàng: Đơn Hàng tạo bởi Khách Hàng để mua Hàng Hóa thông qua Sàn Giao Dịch.

15.  Khoản Thanh Toán Từ Khách Hàng: tất cả các khoản thanh toán của Khách Hàng theo Thỏa thuận với Khách Hàng được thực hiện thông qua thẻ tín dụng hoặc cổng thanh toán trực tuyến Cybersource/Smartlink hoặc  Internet Banking được Deli quy định trên Sàn Giao Dịch được chấp thuận bởi Deli và tuân thủ theo các Quy Định Của Pháp Luật.

16.  Thỏa Thuận Bán Hàng: là Thỏa Thuận Với Người Bán Hàng này, đã được Các Bên chấp thuận thực hiện bằng việc ký kết vào Hợp Đồng Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử.

17.  Trung Tâm Người Bán Hàng: một trung tâm công nghệ thông tin quản lý bởi Deli, bao gồm tất cả thông tin về Đơn Hàng, Hàng Hóa, và khoản giao dịch giữa Người Bán Hàng và Khách Hàng.

18.  Phí Dịch Vụ: Là khoản phí cho các Dịch Vụ (như định nghĩa dưới đây) mà Deli sẽ phát hành hóa đơn cho Người Bán Hàng, được thể hiện là Phí Cố Định và những khoản phí khác phát sinh cho Người Bán Hàng trong thời gian thực hiện Các Điều Khoản, bao gồm nhưng không giới hạn Phí Mặc Định, Phí liên quan đến Các Dịch Vụ Thực Hiện Bởi Deli như được định nghĩa trong Các Điều Khoản, Điều Khoản và Điều kiện chung.

19.  Dịch Vụ: Dịch vụ cung cấp bởi Deli cho Người Bán Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với những dịch vụ chung được quy định tại Điều 3 của Thỏa Thuận Bán Hàng này và theo Phương thức thực hiện như đã thống nhất bởi các Bên trong Phiếu Thông Tin Người Bán Hàng, Hợp Đồng Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử và các Phụ Lục tương ứng.

20.  Điều Khoản và Điều Kiện Chung: là phần Hợp Đồng có tiêu đề “Điều Khoản và Điều Kiện Chung” đính kèm theo Hợp Đồng Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử.

21.  Các Điều Khoản: là tham chiếu lần lượt đến “Hợp Đồng Thương Mại Dịch Vụ Điện Tử, “Điều Khoản và Điều Kiện Chung”,và Thỏa Thuận Bán Hàng này.

22.  Các Giao Dịch: Các khoản thanh toán bởi Khách Hàng, Phí Dịch Vụ, khoản giải ngân, bồi hoàn, khoản phạt, phí bổ sung, thay đổi và những giao dịch khác liên quan đến quá trình thực hiện Các Điều Khoản và Thỏa thuận với Khách Hàng.

23.  VAT: Thuế giá trị gia tăng.

24.  Ngày Làm Việc: Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, là khoảng thời gian mà ngân hàng thương mại tiến hành giao dịch tại Việt Nam, ngoại trừ Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ của Việt Nam.

Điều 2.  Các Điều Khoản và các tài liệu liên quan

2.1  Deli và Người Bán Hàng đồng ý và thống nhất rằng Các Điều Khoản này và các Phụ lục liên quan sẽ quy định quyền và nghĩa vụ của Các Bên xuyên suốt toàn bộ quá trình của mối quan hệ thương mại của Các Bên.

2.2  Phiếu Thông Tin Người Bán Hàng là một mẫu phiếu bao gồm toàn bộ thông tin cung cấp bởi Người Bán Hàng căn cứ vào Giấy phép đăng ký và/hoặc các Giấy chứng nhận khác của Người Bán Hàng và được cập nhật khi có bất cứ sự thay đổi hoặc bổ sung, thay đổi nào liên quan đến Giấy phép đăng ký và/hoặc các Giấy chứng nhận khác.

Điều 3.  Lượng Giao Dịch

3.1  Bên cạnh các Dịch vụ được liệt kê tại Điều Khoản Và Điều Kiện Chung, Deli có quyền cung cấp cho Người Bán Hàng các hoạt động thúc đây doanh số bán hàng (sau đây được gọi là “Lượng Giao Dịch”) như dịch vụ chuyên biệt, bao gồm:

  a)  Dịch vụ Mua Sắm tại Cửa Hàng (“SIS”), mang đến một tập hợp các đặc điểm thiết kế cụ thể trên Sàn Giao Dịch, giúp Người Bán Hàng có thể giới thiệu một cách trực quan thông qua trang quảng cáo sản phẩm chuyên biệt;

  b)  Công Cụ Tìm Kiếm Marketing (“SEM”), giúp đấu thầu các từ khóa có liên quan đến Hàng Hóa hoặc Người Bán Hàng trên các công cụ tìm kiếm điện tử;

  c)  Hoạt động truyền thông xã hội, cho phép quảng bá Hàng Hóa và/hoặc Người Bán Hàng tại trang của Deli trên nền truyền thông xã hội;

  d)  Quảng Cáo Trên Mạng Lưới Hiển Thị, trên cả mạng lưới khu vực và Google (Mạng công cụ hiện thị của Google), bao gồm cả việc đấu thầu trên các biểu ngữ liên quan đến Hàng Hóa hoặc Người Bán Hàng trên công cụ tìm kiếm điện tử;

  e)  Bên liên kết, cho phép quảng bá Hàng Hóa hoặc Người Bán Hàng trên một mạng lưới các nhánh liên kết làm việc với Deli;

  f)  PR Và Dịch Vụ Quảng Bá Thương Hiệu, cho phép quảng bá Hàng Hóa hoặc Người Bán Hàng thông qua quan hệ công chúng và kênh quảng bá thương hiệu của Deli; hoặc

  g)  Thiết bị điện thoại, cho phép quảng bá Hàng Hóa hoặc Người Bán Hàng trên trang web điện thoại di động hoặc các ứng dụng như iOs và Android.

3.2  Deli có quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, quyết định tiến độ và số lượng và thị phần phù hợp của mỗi dịch vụ trong số các lượng giao dịch cụ thể được phân bố cho Người Bán Hàng.
3.3  Người Bán Hàng sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tham gia vào bất kỳ hoạt động lừa đảo, không được phép, không thích hợp hoặc phi pháp liên quan đến việc Người Bán Hàng tham gia vào hoặc sử dụng Lượng Giao Dịch, bao gồm:

  a)  Tạo ra các hoạt động nhấp chuột (click), các bản in, các câu hỏi hoặc các tương tác khác mang tính chất lừa đảo, lặp đi lặp lại, hoặc vô hiệu khác, bất kể là thông qua việc sử dụng các ứng dụng tự động hoặc các ứng dụng khác;

  b)  Ngoài việc thông qua hoạt động báo cáo do Deli cung cấp theo Lượng Giao Dịch, thu thập bất kỳ thông tin người sử dụng nào, lập chỉ mục hoặc ghi bộ nhớ (caching) bất kỳ phần nào từ Sàn Giao Dịch, bất kể là thông qua việc sử dụng các ứng dụng tự động hoặc các ứng dụng khác;

  c)  Cố ý tiến hành liên lạc dưới bất kỳ hình thức nào đối với người nhận liên lạc dự kiến là người sử dụng Sàn Giao Dịch;

  d)  Cản trở hoạt động bình thường của Sàn Giao Dịch, Các Dịch Vụ hoặc các hệ thống của Deli;

  e)  Truyền đi bất kỳ vi-rút, virus Trojan (Trojan horses) hoặc các mã gây hại khác;

  f)  Cố tình bỏ qua bất kỳ cơ chế nào được Deli sử dụng để phát hiện hoặc ngăn chặn các hoạt động nêu trên;

  g)  Mua, mua lại và/hoặc bất cứ hình thức khác để có được Hàng Hóa thông qua nhân viên, đại lý, nhà thầu hoặc bên liên kết và/ hoặc tạo ra khách hàng một cách bất hợp pháp hoặc không được ủy quyền tại trang đăng ký, để đạt được lợi ích, quyền lợi hoặc nhận bất cứ ưu đãi nào từ Deli hoặc từ các khách hàng có thiện chí.

Điều 4.  Sàn Thương Mại Dịch Vụ cho Người Bán Hàng

Deli cung cấp một số dịch vụ cụ thể thông qua Sàn Giao Dịch của Deli (sau đây gọi tắt là “Sàn Thương Mại Dịch Vụ cho Người Bán Hàng”), nơi mà Người Bán Hàng có thể tìm kiếm và mua các dịch vụ có thể tin tưởng, mức giá hấp dẫn được cung cấp bởi các nhà cung cấp thông qua cổng thanh toán đáng tin cậy.

4.1  Sàn Thương Mại Dịch Vụ cho Người Bán Hàng có thể truy cập thông qua http://www.Deli.host/vn/services-marketplace/ tại đó Người Bán Hàng có thể tìm thấy rất nhiều dịch vụ được cung cấp bởi Deli hoặc một bên thứ ba (sau đây gọi là “Bên thứ ba cung cấp dịch vụ”).

4.2  Người Bán Hàng tham gia Sàn Thương Mại Dịch Vụ cho Người Bán Hàng phải đảm bảo các tuyên bố sau đây:

  a)  Người Bán Hàng đồng ý rằng, Deli sẽ có toàn quyền cấn trừ các khoản thanh toán liên quan đến Dịch Vụ được cung cấp bởi Deli hoặc Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp vào các khoản mà Deli thay mặt Người Bán Hàng để thu hộ. Trong trường hợp khoản thu hộ ít hơn tổng số phí chưa thanh toán, Người Bán Hàng cam kết sẽ thanh toán cho Deli bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản ngân hàng, hoặc bằng phương thức khác theo thỏa thuận của Các Bên.

  b)  Trong vòng 07 (bảy) Ngày Làm Việc kể từ ngày hoàn tất các Dịch Vụ, Người Bán Hàng có quyền khiếu nại về chất lượng Dịch Vụ đó đến các Bên cung cấp để giải quyết. Bất cứ khiếu nại nào được thực hiện sau thời hạn này sẽ không được chấp nhận.
  c)  Tất cả nội dung tạo ra bởi Deli hoặc Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ đều được bảo hộ về mặt bản quyền và nghiêm cấm sao chép, bất kể là vì hay không vì lợi ích thương mại.

4.3  Deli sẽ lưu giữ sản phẩm dịch vụ được yêu cầu hoặc mẫu dịch vụ cuối cùng (gọi chung là “Sản Phẩm”) trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được Sản Phẩm từ Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ hoặc từ ngày Deli phát hành ra Sản Phẩm đó.

  Trước hoặc sau thời hạn này, Deli sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào xảy ra đối với Sản Phẩm mà Deli đang lưu giữ. Việc Người Bán Hàng không lấy hoặc nhận Sản Phẩm được xem như là hành vi từ bỏ các Sản Phẩm nêu trên, và Deli có quyền, theo toàn quyền lựa chọn và quyết định, tiêu hủy các Sản Phẩm bị từ bỏ bằng bất cứ hình thức nào mà Deli cho là phù hợp.

4.4  Deli sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp của Người Bán Hàng liên quan đến Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ theo các điều khoản quy định tại đây. Deli cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với chất lượng dịch vụ cung cấp bởi Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ này.

4.5  Tất cả dịch vụ được cung cấp bởi Deli sẽ căn cứ theo các điều khoản và điều kiện riêng của Sàn Thương Mại Dịch Vụ cho Người Bán Hàng được quy định tại http://www.deli.host/services-marketplace/.

PHẦN A – QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG NIÊM YẾT HÀNG HÓA TRÊN SÀN GIAO DỊCH

Điều 5.  Thông Tin Nội Dung và Những Vấn Đề Liên Quan

5.1  Người Bán Hàng cam kết cung cấp các thông tin sau liên quan đến Hàng Hóa của Người Bán Hàng niêm yết trên Sàn Giao Dịch:

  a)  Ký tự, hình ảnh và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến Hàng Hóa một cách chính xác, cập nhật và đầy đủ;

  b)  Thông Tin Nội Dung phải tuân thủ Quy Định Pháp Luật áp dụng và không chứa đựng bất kỳ tài liệu về giới tính, mang tính chất bôi nhọ hoặc khiêu dâm;

  c)  Thông Tin Nội Dung phải được cung cấp bằng tiếng Việt;

  d)  Người Bán Hàng phải thêm văn bản, các điều khoản miễn trừ, cảnh báo, thông báo, nhãn hiệu hoặc Thông Tin Nội Dung khác theo quy định của Quy Định Pháp Luật áp dụng liên quan đến hoạt động giới thiệu, giao dịch, quảng cáo và bán Hàng Hóa;

  e)  Người Bán Hàng có trách nhiệm phân loại Hàng Hóa. Mỗi Hàng Hóa phải được phân loại vào tiểu mục hàng hóa ở mức chi tiết nhất có thể tại Trung Tâm Người Bán Hàng. Deli có quyền thay đổi cách phân loại Hàng Hóa của Người Bán Hàng bất cứ khi nào cần thiết và Deli sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Người Bán Hàng phân loại nhầm Hàng Hóa. Nếu sự nhầm lẫn trong việc phân loại hàng hóa dẫn đến sự khác biệt đối với Phí Cố Định của Người Bán Hàng (như thể hiện tại Điều Khoản và Điều Kiện Chung), Deli sẽ không thanh toán cho Người Bán Hàng phần chênh lệch này. Bất cứ sự nhầm lẫn nào đối với việc phân loại Hàng Hóa theo hạng mục Hàng Hóa cấp 1 sẽ dẫn đến việc xóa bỏ Hàng Hóa và tạo nên Hàng Hóa mới; Deli có thể thông báo cho Người Bán Hàng khi có bất kỳ thay đổi nào về hạng mục hàng hóa ít nhất 7 (bảy) ngày trước khi chính thức áp dụng; và

  f)  Tuân thủ các hướng dẫn cụ thể để đảm bảo rằng tất cả thông tin sản phẩm và hình ảnh được đăng tải, hiển thị trên Trung Tâm Người Bán Hàng và Sàn Giao Dịch. Người Bán Hàng thừa nhận và đồng ý rằng Người Bán Hàng không được phép cung cấp bất kỳ Thông Tin Nội Dung nào, hoặc tìm cách niêm yết để bán trên Sàn Giao Dịch bất kỳ Hàng Hóa nào, hoặc chèn bất kỳ đường dẫn nào vào bất kỳ dấu hiệu định vị tài nguyên thống nhất nào (“Dấu Hiệu URL”) để sử dụng trên Sàn Giao Dịch, trừ khi Người Bán Hàng có quyền đăng Thông Tin Nội Dung và được cấp phép bán loại Hàng Hóa đó theo Luật áp dụng.

5.2  Không phụ thuộc vào bất cứ quy định nào của Các Điều Khoản, Deli có quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, trì hoãn hoặc tạm ngừng việc niêm yết, hoặc từ chối niêm yết, hoặc xóa niêm yết hoặc yêu cầu Người Bán Hàng không niêm yết, bất cứ hoặc tất cá Hàng Hóa nào mà Người Bán Hàng thực hiện việc niêm yết để bán hàng thông qua Sàn Giao Dịch hoặc dẫn tới lượng giao dịch cung cấp bởi Deli (nếu có).

a)  Người Bán Hàng đồng ý, và/hoặc trao cho Deli (trong bất cứ trường hợp nào) các quyền sau đây liên quan đến Thông Tin Nội Dung của Hàng Hóa niêm yết trên Sàn Giao Dịch: quyền không hủy ngang được miễn phí bản quyền, không độc quyền, có giá trị toàn cầu và liên tục để sử dụng, sao chép, thực hiện, trưng bày, phân phối, bổ sung, thay đổi, sửa đổi, căn chỉnh lại, tạo ra các sản phẩm phái sinh của, và bằng cách khác khai thác thương mại hoặc phi thương mại dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ và tất cả Thông Tin Nội Dung do Người Bán Hàng cung cấp, và cấp phép lại các quyền nêu trên cho các bên liên kết và các bên điều hành của Deli; tuy nhiên, với điều kiện là Deli không được thay đổi bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào theo mẫu được Người Bán Hàng cung cấp (ngoại trừ việc bổ sung, thay đổi lại kích cỡ của nhãn hiệu thương mại trong mức độ cần thiết cho mục đích giới thiệu, miễn là vẫn giữ nguyên các tỷ lệ tương ứng của nhãn hiệu thương mại) và phải tuân thủ các yêu cầu gỡ bỏ của Người Bán Hàng đối với từng mục đích cụ thể khi sử dụng nhãn hiệu thương mại; tuy nhiên, cũng với điều kiện là, không có quy định nào trong Các Điều Khoản ngăn không cho Deli sử dụng Thông Tin Nội Dung khi chưa có chấp thuận của Người Bán Hàng trong phạm vi việc sử dụng đó được chấp nhận nhưng không có giấy phép của Người Bán Hàng hoặc các bên liên kết của Người Bán Hàng theo Quy Định Pháp Luật áp dụng.

  b)  Deli có quyền sử dụng các cơ chế đánh giá, hoặc cho phép Khách Hàng đánh giá hoặc xem xét Hàng Hóa của Người Bán Hàng và/hoặc hoạt động của Người Bán Hàng với tư cách là bên bán hàng và Deli có quyền công khai các đánh giá và nhận xét như vậy.

  c)  Deli có quyền quyết định Thông Tin Nội Dung, cơ cấu, giao diện, thiết kế, chức năng và tất cả các phương diện khác của Sàn Giao Dịch, hoạt động bán hàng thông qua Sàn Giao Dịch, cũng như thông qua lượng giao dịch nếu có, (bao gồm quyền thiết kế lại, sửa đổi, gỡ bỏ hoặc thay đổi nội dung, giao diện, thiết kế, thẻ meta (meta-tags), tên gọi, ghi chú, tờ mẫu, mô tả, ứng dụng, các liên kết bên trong và bên ngoài và các phương diện khác của, và ngăn hoặc hạn chế việc truy cập Sàn Giao Dịch và bất kỳ yếu tố, phương diện, tỷ lệ hoặc đặc điểm nào của Sàn Giao Dịch (kể cả các hoạt động niêm yết sản phẩm), tùy từng thời điểm).

  d)  Deli có quyền, không hủy ngang và liên tục, sử dụng, niêm yết, thiết kế căn chỉnh lại và khai thác (multi-source) bất kỳ và tất cả Thông Tin Nội Dung mà Người Bán Hàng đã đăng tải thành công trên Sàn Giao Dịch. Quy định này vẫn còn hiệu lực ngay cả khi chấm dứt Các Điều Khoản.

Điều 6.  Cập Nhật Lưu Lượng Kho Và Cập Nhật Giá Niêm Yết

6.1  Người Bán Hàng sẽ cung cấp thông tin, theo định dạng và vào thời điểm mà Deli yêu cầu, một cách đầy đủ, cập nhật và chính xác về tình trạng hàng có sẵn để bán, lượng lưu kho và Giá Niêm Yết của mỗi loại Hàng Hóa mà Người Bán Hàng có sẵn để niêm yết bán thông qua Sàn Giao Dịch.

6.2  Giá Niêm Yết được thể hiện trên Sàn Giao Dịch phải là giá cập nhật mới nhất theo quyết định của Người Bán Hàng. Giá Niêm Yết phải được thể hiện rõ rằng giá đã bao gồm hay chưa bao gồm các chi phí liên quan đến quá trình mua bán Hàng Hóa, như các loại thuế, phí đóng gói, phí giao hàng, và các loại phí phát sinh khác. Nếu Giá Niêm Yết không được thể hiện rõ thì sẽ mặc định rằng giá đó đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến các phí nêu trên.

6.3  Giá Niêm Yết do Người Bán Hàng niêm yết trên Sàn Giao Dịch của Deli không được vượt quá mức giá đã được chào bán cho các Khách Hàng khác, người đã mua Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ tương tự hoặc với số lượng ít hơn, được áp dụng với cùng điều khoản và điều kiện tương tự. Nếu Người Bán Hàng đưa ra mức giá tương tự hoặc với số lượng ít hơn cho Khách Hàng khác theo cùng điều khoản và điều kiện tương tự trong cùng một thời gian mà mức giá đó hơn mức giá trên Sàn Giao Dịch của Deli, thì khi đó mức giá bán thấp hơn đó sẽ ngay lập tức được áp dụng trên Sàn Giao Dịch của Deli trong thời gian tương ứng đó. Cho mục đích rõ nghĩa, Khách Hàng khác là một hoặc một nhóm Khách Hàng mua Hàng Hóa trên Sàn Giao Dịch của Deli, hoặc trên các sàn giao dịch thương mại điện tử khác.

6.4  Không phụ thuộc vào bất kỳ điều khoản nào trái với quy định này, Người Bán Hàng cam kết rằng giá bán lẻ đề nghị được đăng tải trên Sàn Giao Dịch của Deli không được lớn hơn 50% Giá Niêm Yết cho cùng một Hàng Hóa. Cho mục đích rõ nghĩa, giá bán lẻ đề nghị là giá bán mà nhà sản xuất đề xuất áp dụng cho một sản phẩm trên thị trường bán lẻ, và có thể được giảm giá bởi nhà bán lẻ. Deli có quyền chấm dứt Các Điều Khoản nếu Người Bán Hàng vi phạm quy định tại khoản này mà không cần phải thông báo trước.

PHẦN B – CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO VIỆC BÁN HÀNG HÓA TRÊN SÀN GIAO DỊCH

Điều 7.  Giấy phép, chấp thuận và phê chuẩn của Người Bán Hàng

Người Bán Hàng tại đây bảo đảm và tuyên bố rằng Người Bán Hàng đã hoặc sẽ xin được tất cả các giấy phép, cho phép hoặc phê duyệt cần thiết theo quy định để bán Hàng Hóa thông qua Sàn Giao Dịch trước khi niêm yết Hàng Hóa trên Sàn Giao Dịch (bao gồm nhưng không giới hạn Hàng Hóa được xem là “có điều kiện” theo Quy Định Pháp Luật) và sẽ được trình cho Deli vào bất kỳ thời điểm nào khi Deli yêu cầu.

Điều 8.  Truy Cập Trung Tâm Người Bán Hàng Và Chứng Từ Trên Trung Tâm Người Bán Hàng

8.1  Bất kỳ mật khẩu nào do Deli cung cấp cho Người Bán Hàng chỉ có thể được dùng trong thời gian Người Bán Hàng được phép sử dụng Sàn Giao Dịch, quản lý danh mục Hàng Hóa được niêm yết trên Sàn Giao Dịch, cập nhật thông tin về Hàng Hóa (ví dụ như tình trạng hàng có sẵn, mức tồn kho và Giá Niêm Yết), nhận và thực hiện Đơn Hàng bằng điện tử và xem lại Các Giao Dịch đã thực hiện (được định nghĩa tại Điều 9.1 dưới đây).


8.2  Người Bán Hàng chịu trách nhiệm chính duy trì tính bảo mật đối với mật khẩu của mình. Người Bán Hàng không được tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào (ngoại trừ các bên thứ ba được Deli ủy quyền sử dụng tài khoản của Người Bán Hàng theo Các Điều Khoản) và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ việc sử dụng mật khẩu hoặc đối với hành động được thực hiện bởi những nguời sử dụng mật khẩu của Người Bán Hàng. Nếu mật khẩu của mình bị lộ, Người Bán Hàng phải ngay lập tức đổi mật khẩu.

8.3  Đối với mỗi và mọi Đơn Hàng được đặt bởi Khách Hàng, Người Bán Hàng phải in các chứng từ sau đây từ Trung Tâm Người Bán Hàng của Deli và đính kèm cùng với gói hàng vận chuyển đến Khách Hàng:

  a)  Hóa đơn bán hàng trên Trung Tâm Người Bán Hàng, được đặt bên trong gói hàng vận chuyển;

  b)  Vận đơn đi đường (nhãn vận chuyển), được dán bên ngoài bao bì của gói hàng vận chuyển.

  Bất kỳ sự không tuân thủ nào đối với yêu cầu này sẽ dẫn đến một mức Phí Mặc Định và Deli bảo lưu quyền cập nhật về mặt hình thức của các biểu mẫu đề cập bên trên hoặc yêu cầu cung cấp những chứng từ mới bằng một thông báo trong một thời hạn hợp lý đến Người Bán Hàng.

Điều 9.  Thông Tin Khách Hàng Và Dịch Vụ Khách Hàng

9.1  Deli sở hữu toàn bộ thông tin tài khoản của bên thứ ba là những người mua Hàng Hóa thông qua Sàn Giao Dịch (sau đây được gọi là “Khách Hàng”), thông tin về việc bán Hàng Hóa cho Khách Hàng thông qua Sàn Giao Dịch (sau đây được gọi là “Đơn Hàng”) và thông tin liên quan đến Các Giao Dịch bao gồm các khoản thanh toán, Phí Dịch Vụ (được định nghĩa tại Các Điều Khoản và Chính Sách của Deli), các khoản chi trả, các khoản hoàn lại, Phí Mặc Định và các mục bổ sung, thay đổi, và Deli không có nghĩa vụ thanh toán cho Người Bán Hàng bất kỳ phí bản quyền hoặc phí nào liên quan đến việc sử dụng thông tin tài khoản Khách Hàng.

9.2  Deli sẽ chịu trách nhiệm và có toàn quyền quyết định để giải quyết với Khách Hàng liên quan đến Các Đơn Hàng. Trách nhiệm của Deli và Người Bán Hàng liên quan đến việc đóng gói, xử lý, giao hàng, trả hàng, bảo hành và Các Đơn Hàng sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện nêu từ Điều 11 đến Điều 15 của Thỏa Thuận Bán Hàng này và được Các Bên thỏa thuận theo Các Điều Khoản.

9.3  Deli, theo toàn quyền quyết định của mình, có quyền xác định là một Khách Hàng có được nhận tiền hoàn lại, được bổ sung, thay đổi hoặc được đổi hàng hay không và yêu cầu Người Bán Hàng hoàn lại cho trong trường hợp Deli xác định rằng Người Bán Hàng có nghĩa vụ đó theo quy định của Các Điều Khoản và các Phụ lục tương ứng, trừ khi có chấp thuận bằng văn bản từ Deli.

9.4  Người Bán Hàng chỉ sử dụng thông tin Khách Hàng do Deli cung cấp cho Người Bán Hàng hoặc thông tin mà Người Bán Hàng bằng cách khác thu thập được hoặc truy cập đuợc theo hoặc liên quan đến Các Điều Khoản, cho các mục đích của Các Điều Khoản và sẽ không bán, chuyển nhượng, cấp phép, công bố, cho thuê hoặc bằng cách khác khai thác thương mại bất kỳ thông tin Khách Hàng nào hoặc sử dụng thông tin Khách Hàng dưới bất kỳ hình thức nào vì lợi ích của riêng Người Bán Hàng hoặc tiến hành khai thác dữ liệu, xử lý dữ liệu hoặc trích dữ liệu cho các mục đích phân tích thống kê hoặc thương mại hoặc các mục đích khác, dựa trên hoặc liên quan đến thông tin Khách Hàng. Toàn bộ Thông tin Khách Hàng không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có chấp thuận trước bằng văn bản của Deli và Khách Hàng, trong phạm vi được Quy Định Pháp Luật áp dụng quy định, và chỉ được tiết lộ trong phạm vi tổ chức của Người Bán Hàng trên cơ sở cần phải biết.

Điều 10. Xác Nhận Đơn Hàng

10.1  Người Bán Hàng không được phép liên hệ với Khách Hàng trừ khi việc liên hệ với mục đích xác nhận Các Đơn Hàng. Người Bán Hàng, bằng chi phí của mình, xác nhận Đơn Hàng, các Giao Dịch, giao hàng hoặc đưa bất cứ thông tin gì thêm về việc thực hiện Đơn Hàng đến Khách Hàng (“Xác Nhận Đơn Hàng”) bao gồm nhưng không giới hạn, bằng thư, thư điện tử, điện thoại, fax, hoặc bất cứ phương tiện liên lạc nào khác. Deli có quyền áp dụng một mức Phí Mặc Định trong trường hợp Người Bán Hàng thực hiện việc liên lạc không vì mục đích xác nhận đơn hàng.

10.2  Đối với trường hợp Người Bán Hàng tự giao hàng, Người Bán Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm thực hiện Xác Nhận Đơn Hàng bằng chi phí của riêng mình. Bất cứ Đơn Hàng nào đã được xác nhận bởi Người Bán Hàng sẽ được xem là hợp lệ và tự động có hiệu lực. Deli có quyên, theo toàn quyền quyết định, xác thực Người Bán Hàng có thực hiện việc bán lại hàng hóa của mình hay không hoặc Deli phát hiện Đơn Hàng giả mạo (ví dụ như thông tin liên hệ có dấu hiệu giả mạo), và Deli có quyền hủy Đơn Hàng đó đồng thời áp dụng một mức Phí Mặc Định như quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Chung trong trường hợp vi phạm.

10.3  Người Bán Hàng không được phép hủy Đơn Hàng đối với các Khách Hàng không liên lạc được. Để tránh hiểu nhầm, Khách Hàng không thể liên lạc được là Khách Hàng mà Người Bán Hàng hoặc Deli đã cố gắng liên lạc bằng mọi phương thức, ví dụ như điện thoại, di động, thư điện tử, fax, ít nhất 3 (ba) lần trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi nhận Đơn Hàng, và không nhận được bất cứ hồi âm hay phản hồi nào từ Khách Hàng đó.

10.4  Deli theo toàn quyền quyết định của mình có quyền ngưng để điều tra và/hoặc từ chối tiến hành bất kỳ Đơn Hàng hoặc Giao Dịch nào. Deli có thể sử dụng dịch vụ của một hoặc nhiều các bên xử lý thứ ba hoặc các tổ chức tài chính hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác liên quan đến Sàn Giao Dịch.

10.5  Giá Tiền thể hiện trong Đơn Hàng không phải chịu bất kỳ chênh lệch nào và, trừ khi được thỏa thuận khác bằng văn bản, bao gồm các chi phí thực hiện (nghĩa là chi phí đóng gói, lưu giữ hoặc giao hàng) theo mô hình để thực hiện Các Đơn Hàng của Hàng Hóa (sau đây được gọi là “Phương Thức Thực Hiện”), theo như thỏa thuận giữa Người Bán Hàng và Deli, cũng như các khoản phí, Phí Dịch Vụ và phí rủi ro, nếu có, liên quan đến việc thực hiện, Dịch Vụ và phương pháp thanh toán Đơn Hàng. Deli có quyền từ chối bất kỳ mẫu Đơn Hàng cụ thể nào hoặc khoản thanh toán mua Hàng Hóa, và cấp hoặc chấp nhận bất kỳ khoản giảm giá, phiếu giảm giá, phiếu quà tặng, hoặc các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi khác mà Người Bán Hàng đưa ra.

10.6  Deli (trực tiếp hoặc thông qua một bên thứ ba theo toàn quyền quyết định của mình) sẽ chịu rủi ro về gian lận thẻ tín dụng (nghĩa là hoạt động mua hàng mang tính lừa đảo do việc trộm cắp hoặc sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của Khách Hàng) xảy ra khi thực hiện Các Giao Dịch, ngoại trừ đối với Các Giao Dịch mà Người Bán Hàng chưa thực hiện theo thông tin Đơn Hàng. Người Bán Hàng phải báo ngay cho Deli biết về bất kỳ thay đổi nào đối với tính chất hoặc đặc tính kỹ thuật của Hàng Hóa hoặc bất kỳ loại hoạt động mang tính lừa đảo hoặc sai phạm khác đối với bất kỳ Hàng Hóa nào mà có thể đưa đến nguy cơ gặp phải các hoạt động lừa đảo hoặc sai phạm nghiêm trọng hơn liên quan đến Các Giao Dịch có Hàng Hóa.

Điều 11. Thực Hiện Đơn Hàng

11.1  Người Bán Hàng và Deli đồng ý thực hiện các Dịch Vụ theo Các Điều Khoản bằng cách lựa chọn tối thiểu một trong số những Phương Thức Thực Hiện sau đây:

  a)  Bán Hàng Không Lưu Hàng (Drop-Shipping): Người Bán Hàng có trách nhiệm tìm nguồn cung ứng, lưu trữ, bán, đóng gói và xử lý toàn bộ Hàng Hóa tuân thủ theo tiêu chuẩn quy định bởi Deli, Các Điều Khoản và Chính Sách của Deli; Deli sẽ hỗ trợ trong việc phối hợp giao hàng cũng như cung cấp dịch vụ hậu mãi bao gồm giải đáp những thắc mắc của Khách Hàng và xử lý hàng hóa bị trả lại.

  b)  Chuyển Hàng Đến Bưu Chính thu tiền trực tiếp (Postal Drop-Off direct billing): Người Bán Hàng có trách nhiệm tìm nguồn cung ứng, lưu trữ, bán, đóng gói và giao Hàng Hóa đến Đối tác Dịch vụ Bưu chính được chỉ định của Deli (“Bưu Cục Chỉ Định”). Người Bán Hàng có trách nhiệm trả phí giao hàng tại địa điểm của Đối tác Dịch vụ Bưu chính được chỉ định đó.

  c)  Người Bán Hàng Tự Giao Hàng (Seller Delivery): Người Bán Hàng có trách nhiệm tìm nguồn cung ứng, lưu trữ, bán và đóng gói toàn bộ Hàng Hóa, cũng như giao Hàng Hóa đến người nhận và địa chỉ giao hàng quy định trong Thỏa Thuận Với Khách Hàng; Deli sẽ hỗ trợ các dịch vụ hậu mãi bao gồm giải đáp thắc mắc của Khách Hàng và xử lý hàng bị trả lại.

11.2 Đối với các Phương Thức Thực Hiện tại Khoản 11.1 Điều 11 nêu trên, Người Bán Hàng phải tự chịu trách nhiệm, và gánh chịu toàn bộ rủi ro đối với hoạt động tìm kiếm nguồn cung ứng, lưu trữ, bán, đóng gói và bảo hành tất cả Hàng Hóa (tất cả trường hợp vừa nêu phải phù hợp với Quy Định Pháp luật áp dụng), và Người Bán Hàng phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi không tuân thủ hoặc khuyết điểm của Hàng Hóa, thiệt hại xảy ra cho Hàng Hóa, hoặc mất cắp Hàng Hóa hoặc các khiếu nại về hoạt động tìm kiếm nguồn cung ứng, lưu trữ, bán, đóng gói, hoặc vấn đề khác phát sinh liên quan đến việc thực hiện Đơn Hàng, trừ trường hợp xảy ra do:

a)  hoạt động gian lận thẻ tín dụng mà Deli phải chịu trách nhiệm, hoặc

  b)  Deli không cung cấp cho Người Bán Hàng thông tin về Đơn Hàng.

11.3  Deli sẽ cung cấp cho Người Bán Hàng thông tin liên quan đến từng Đơn Hàng đối với Hàng Hóa được đặt mua thông qua Sàn Giao Dịch. Người Bán Hàng có trách nhiệm thực hiện toàn bộ Đơn Hàng đặt mua Hàng Hóa với số lượng được bán thông qua Sàn Giao Dịch và/hoặc như được Deli thông báo. Tất cả Các Đơn Hàng sẽ được coi là cuối cùng và Người Bán Hàng không thể hủy hay thu hồi lại trừ khi được quy định khác trong Các Điều Khoản.

11.4  Người Bán Hàng sẽ dừng lại hoặc hủy bất cứ Đơn Hàng nào khi Deli yêu cầu. Nếu Khách Hàng đã thanh toán cho Đơn Hàng, Deli sẽ hoàn tiền (và điều chỉnh) và ghi có cho tài khoản của Khách Hàng. Người Bán Hàng sẽ bồi hoàn cho Deli tất cả khoản thanh toán này.

11.5  Thỏa thuận cung cấp Hàng Hóa như được quy định trong Đơn Hàng (sau đây được gọi là “Thỏa Thuận Với Khách Hàng”) sẽ được thực hiện sau khi Deli nhận được biên nhận chấp thuận có chữ ký của Khách Hàng. Người Bán Hàng vẫn có quyền sở hữu Hàng Hóa cho đến khi Hàng Hóa được giao đến tay Khách Hàng. Trong trường hợp trả hàng bởi Khách Hàng, Hàng Hóa sẽ được trả lại cho Người Bán Hàng. Deli không phải là một bên tham gia Thỏa Thuận Với Khách Hàng, và không có nghĩa vụ đối với bất kỳ bên nào liên quan đến Thỏa Thuận Với Khách Hàng.

11.6  Người Bán Hàng cam kết rằng phải tuân theo tất cả luật áp dụng liên quan đến việc bán Hàng Hóa thông qua Sàn Giao Dịch theo Thỏa Thuận Khách Hàng (bao gồm, nhưng không giới hạn tới những qui định bảo vệ khách hàng).

11.7  Deli có toàn quyền thay đổi, hạn chế hoặc hủy bỏ việc sử dụng của bất kỳ Nhà Vận Chuyển nào.

11.8Deli có quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, giới hạn các địa điểm mà Người Bán Hàng có thể giao Hàng Hóa được bán trên hoặc thông qua Sàn Giao Dịch.

11.9  Vào bất kỳ thời điểm nào, Hàng Hóa phải được trả về Nơi Chỉ Định Của Người Bán Hàng. Trong trường hợp Hàng Hóa hoàn trả về đến địa điểm của Deli, Deli sẽ, vào bất kỳ thời điểm nào, và dù với bất kỳ lý do nào, gửi trả Hàng Hóa về cho Người Bán Hàng, bao gồm cả việc chấm dứt Các Điều Khoản. Người Bán Hàng sẽ chịu trách nhiệm thu hồi những Hàng Hóa hoàn trả lại từ Nơi Chỉ Định Của Deli trong vòng 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của Deli. Trong trường hợp Người Bán Hàng không thu hồi Hàng Hóa hoàn trả lại trong thời hạn nêu trên, Deli sẽ, theo toàn quyền quyết định của mình, gửi trả Hàng Hóa cho Người Bán Hàng và Người Bán Hàng sẽ phải chịu mức phí vận chuyển và Phí Mặc Định tương ứng. Hàng Hóa hoàn trả sẽ được gửi đến địa chỉ giao hàng đã chỉ định của Người Bán Hàng tại cùng quốc gia nơi Hàng Hóa đó được vận chuyển bởi Deli. Nếu Người Bán Hàng cung cấp địa chỉ cũ, không chính xác hoặc là địa chỉ quốc tế, hoặc nếu Người Bán Hàng không thể thanh toán chi phí vận chuyển hoàn trả đó, thì xem như Người Bán Hàng đã từ bỏ Hàng Hóa đó và Deli có quyền tiêu hủy số Hàng Hóa nêu trên bằng bất cứ hình thức nào được xem là phù hợp. Người Bán Hàng cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến Hàng Hóa hoàn trả đang được giữ bởi Deli.

11.10  Không phụ thuộc vào bất cứ quy định nào của Các Điều Khoản và Chính Sách của Deli, Người Bán Hàng sẽ bao bọc và đóng gói với bao bì đóng gói nguyên gốc của Hàng Hóa, khi chuẩn bị Hàng Hóa để vận chuyển. Trong mọi trường hợp, bao bì đóng gói phải đảm bảo tính nguyên vẹn của Hàng Hóa cũng như của bao bì đóng gói nguyên gốc có liên quan (Chi tiết về yêu cầu đóng gói được quy định tại http://www.Deli.host/chinh-sach-va-quy-tac-ban-hang/, chọn mục “Yêu cầu về đóng gói và Thỏa thuận về sản phẩm”).

Điều 12.  Các Quy Định Áp Dụng Cho Hoạt Động Thực Hiện Các Đơn Hàng Khi Áp Dụng Phương Thức Thực Hiện Là Bán Hàng Không Lưu Hàng (Drop Shipping)

12.1  Bên cạnh các điều khoản và điều kiện được quy định tại Các Điều Khoản, quy định tại Điều 12 (mười hai) của Thỏa Thuận Bán Hàng này cũng được áp dụng đối với Các Đơn Hàng được thực hiện theo Phương Thức Thực Hiện là Bán Hàng Không Lưu Hàng.

12.2  Người Bán Hàng sẽ phải chuẩn bị và đóng gói Hàng Hóa sẵn sàng cho khâu lấy hàng cùa Nhà Vận Chuyển trong cùng ngày nếu Đơn Hàng được nhận trước 2 giờ chiều ngày hôm đó, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác, không trễ hơn 24 (hai mươi bốn) giờ nếu Đơn Hàng được nhận sau 2 giờ chiều của ngày đặt hàng. Bất kỳ sự chuyển giao Hàng Hóa trễ nào cho Nhà Vận Chuyển do lỗi của Người Bán Hàng sẽ làm phát sinh một mức Phí Mặc Định. Trong bất kỳ trường hợp nào, Người Bán Hàng cam kết chuẩn bị và chuyển Hàng Hóa đi không muộn hơn Ngày Làm Việc tiếp theo sau ngày nhận được Đơn Hàng. Không phụ thuộc vào bất kỳ quy định nào của Các Điều Khoản, Deli có quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, điều chỉnh thời hạn cuối cùng và hủy Đơn Hàng trong trường hợp Người Bán Hàng không tuân thủ quy định về thời hạn cuối cùng.

12.3  Deli sẽ tiến hành thu và có quyền độc quyền thu tất cả các Khoản Thanh Toán của Khách Hàng với tư cách là đơn vị thu hộ của Người Bán Hàng, sau đó Deli sẽ chuyển khoản các Khoản Thanh Toán từ Khách Hàng cho Người Bán Hàng theo quy định tại Các Điều Khoản và Chính Sách của Deli.

Điều 13.  Các Quy Định Áp Dụng Cho Hoạt Động Thực Hiện Các Đơn Hàng Khi Áp Dụng Phương Thức Thực Hiện Là Chuyển Hàng Đến Bưu Chính thu tiền trực tiếp (Postal Drop-Off Direct Billing)

13.1  Bên cạnh các điều khoản và điều kiện được quy định tại Các Điều Khoản, các quy định tại Điều 13 (mười ba) của Thỏa Thuận Bán Hàng này cũng được áp dụng đối với Các Đơn Hàng được thực hiện theo Phương Thức Thực Hiện là Chuyển Hàng Đến Bưu Chính thu tiền trực tiếp.

13.2  Người Bán Hàng sẽ phải chuẩn bị và chuyển Hàng Hóa trực tiếp cho Bưu Cục Chỉ Định trong cùng ngày nhận được Đơn Hàng nếu Đơn Hàng được nhận trước 2 giờ chiều ngày hôm đó, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác, không trễ hơn 24 (hai mươi bốn) giờ nếu Đơn Hàng được nhận sau 2 giờ chiều của ngày đặt hàng.

13.3  Người Bán Hàng chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các phí vận chuyển theo định giá của Nhà Vận Chuyển (sau đây gọi tắt là “Biểu Phí Drop-off”). Chi tiết của mức phí vận chuyển có thể được truy cập thông qua đường dẫn http://www.Deli.host/chinh-sach-va-quy-tac-ban-hang/, chọn ‘Biểu Phí Drop-Off’.

13.4  Biểu Phí Drop-Off được xác định dựa trên trụ sở chính của Người Bán Hàng, có thể được phân loại dựa theo nơi khởi hành từ Thành phồ Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội:

  a)  Nếu địa chỉ vận chuyển của gói hàng là từ Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Khu Vực 3 (như định nghĩa tại đường dẫn trên), Deli sẽ áp dụng Biểu Phí Drop-off của Thành phố Hồ Chí Minh cho Người Bán Hàng;

  b)  Đối với trường hợp địa chỉ vận chuyển của gói hàng là từ thành phồ Hà Nội hoặc Khu Vực 1 (như định nghĩa tại đường dẫn trên), Deli sẽ áp dụng Biểu Phí Drop-off của Thành phố Hà Nội cho Người Bán Hàng; hoặc

  c)  Đối với trường hợp địa chỉ vận chuyển của gói hàng là từ Khu Vực 2 (như định nghĩa tại đường dẫn trên), Deli sẽ áp dụng Biểu Phí Drop-off của Thành phố Đà Nẵng cho Người Bán Hàng.

13.5  Trong trường hợp của bất kỳ lỗi, Hàng Hóa đóng gói hoặc dán nhãn không đúng cách, Bưu Cục Chỉ Định có quyền trả lại Hàng Hóa cho Người Bán Hàng, và Người Bán Hàng chịu chi phí hoặc đóng gói hoặc dán nhãn hàng hoá lại.

13.6  Bên cạnh những quy định được đặt ra tại đây, Người Bán Hàng đồng ý việc ủy quyền cho Deli để nhận toàn bộ số tiền được thu dưới hình thức  Thanh Toán Trực Tuyến của tất cả các Đơn Hàng đã được giao tại Bưu Cục Chỉ Định.

13.7  Không phụ thuộc vào các quy định của Các Điều Khoản và Chính Sách của Deli tương ứng, trong trường hợp có bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến sự phối hợp của các Nhà Vận Chuyển, Người Bán Hàng có thể dựa trên phản hồi từ Khách Hàng để thông báo cho Deli bằng một cách thức phù hợp. Deli sẽ liên lạc và hỗ trợ Người Bán Hàng để thực hiện yêu cầu bồi thường.

Điều 14.  Các Quy Định Áp Dụng Cho Hoạt Động Thực Hiện Các Đơn Hàng Khi Áp Dụng Phương Thức Thực Hiện Là Người Bán Hàng Tự Giao Hàng (Seller Delivery)

14.1  Bên cạnh các điều khoản và điều kiện được quy định tại Các Điều Khoản, các quy định tại Điều 14 (mười bốn) của Thỏa Thuận Bán Hàng này cũng được áp dụng đối với Các Đơn Hàng được thực hiện theo Phương Thức Thực Hiện là Người Bán Hàng Tự Giao Hàng.

14.2  Deli có toàn quyền quyết định Người Bán Hàng có đủ điều kiện để thực hiện theo phương thức Người Bán Hàng Không Lưu Hàng và Tự Giao Hàng,  .

14.3  Ngoài những điều khoản và điều kiện nêu trên, Người Bán Hàng cam kết tuân thủ các chính sách áp dụng đối với Người Bán Hàng Tự Giao Hàng, có thể được truy cập thông qua đường dẫn sau http://www.Deli.host/chinh-sach-va-quy-tac-ban-hang, chọn “Chính Sách của Người Bán Hàng Tự Giao Hàng” (Sau đây gọi là “Chính Sách của Người Bán Hàng Tự Giao Hàng”). Bằng việc ký kết Hợp Đồng Thương Mại Điện Tử, Người Bán Hàng tại đây thừa nhận sự đồng ý của Người Bán Hàng đối với tất cả và mỗi điều khoản và điều kiện được quy định tại Chính Sách của Người Bán Hàng Tự Giao Hàng.

14.4  Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa Điều 14 và Chính Sách của Người Bán Hàng Tự Giao Hàng, Chính Sách của Người Bán Hàng Tự Giao Hàng sẽ được ưu tiên áp dụng

PHẦN C – NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 15.  Lỗi, khuyết điểm và sự không tuân thủ của Hàng Hóa

15.1  Người Bán Hàng bảo đảm rằng Hàng Hóa đã được giao (cho Khách Hàng hoặc cho Nơi Chỉ Định, do Deli chỉ định) sẽ tuân thủ các thông số kỹ thuật được niêm yết trên Sàn Giao Dịch và tuân thủ Luật áp dụng (rằng Hàng Hóa tuân thủ chặt chẽ bất kỳ và tất cả các bảo đảm, thông số kỹ thuật, bản vẽ, mẫu, tiêu chuẩn thực hiện của sản phẩm và mọi yêu cầu về chất lượng, an toàn và vệ sinh áp dụng) và sẽ không có bất kỳ lỗi hoặc khuyết điểm nào. Vào bất kỳ lúc nào, trực tiếp hoặc thông qua một bên thứ ba do mình lựa chọn, Deli bảo lưu quyền thực hiện việc kiểm tra về số lượng và chất lượng và thông báo với Người Bán Hàng về bất kỳ lỗi, khuyết điểm hoặc sự không tuân thủ nào bằng bất kỳ phương tiện nào bằng văn bản trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hiện ra lỗi, khuyết điểm hoặc sự không tuân thủ.

15.2  Trong trường hợp có bất kỳ lỗi, khuyết điểm hoặc sự không tuân thủ nào với Luật áp dụng và/hoặc các thông số kỹ thuật trên Sàn Giao Dịch liên quan đến Hàng Hóa đã được giao cho Khách Hàng hoặc cho Nơi Chỉ Định, Deli có thể yêu cầu loại bỏ Hàng Hóa, và tất cả chi phí và phí tổn liên quan đến việc loại bỏ đó sẽ do Người Bán Hàng chịu. Bằng cách khác, Deli có thể yêu cầu Người Bán Hàng thu hồi Hàng Hóa bị ảnh hưởng bởi lỗi, khuyết điểm hoặc sự không tuân thủ và cung cấp Hàng Hóa thay thế, và mọi chi phí và phí tổn liên quan đến việc thu hồi và thay thế sẽ do Người Bán Hàng chịu.

15.3  Người Bán Hàng sẽ bảo đảm cho Deli khỏi chịu bất kỳ chi phí, tổn thất, phí tổn hoặc thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng của bên thứ ba nào đối với Deli và phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bán và sử dụng Hàng Hóa có khuyết điểm hoặc không tuân thủ.

Điều 16. Phí Dịch Vụ

16.1  Deli sẽ xuất hóa đơn Phí Dịch Vụ cho Người Bán Hàng theo quy định của Các Điều Khoản, mà Phí Dịch Vụ này sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ sự thay đổi nào trừ khi được Các Bên thỏa thuận khác bằng văn bản.

16.2  Trừ khi được thỏa thuận khác bằng văn bản, việc thanh toán các hóa đơn sẽ được thực hiện bằng cách cấn trừ vào các khoản tiền mà Deli nhận được từ Khách Hàng liên quan đến Các Giao Dịch.

16.3  Phí Dịch Vụ theo quy định tại Các Điều Khoản không bao gồm VAT. Deli có quyền tính thuế suất VAT cho bất kỳ loại phí nào.

Điều 17.  Các Khoản Thanh Toán

17.1  Deli sẽ thu tất cả các khoản thanh toán từ Khách Hàng  (thanh toán trực tuyến/Internet Banking)với tư cách là đại lý thực hiện thanh toán cho Người Bán Hàng và sẽ có quyền độc quyền để thực hiện việc đó, và sẽ chuyển các số tiền đó cho Người Bán Hàng theo quy định của Các Điều Khoản, được quy định tại Chính Sách của Người Bán Hàng Tự Giao Hàng. Với tư cách là đơn vị thu hộ, Deli sẽ không có trách nhiệm đối với tính hợp pháp của các giao dịch giữa Khách Hàng và Người Bán Hàng liên quan đến các Đơn Hàng được thực hiện thông qua Sàn Giao Dịch. Người Bán Hàng cam kết rằng tất cả các giao dịch thanh toán đều tuân thủ Quy Đinh Pháp Luật áp dụng (bao gồm các quy định về phòng chống rửa tiền). Nếu được Deli chấp nhận một cách cụ thể bằng văn bản, bên cung cấp dịch vụ logistics / bên vận tải Hàng Hóa cũng có thể thu các khoản thanh toán từ Khách Hàng (thanh toán trực tuyến/Internet Banking)
17.2  Nếu Deli không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quy định của Các Điều Khoản, không ảnh hưởng đến việc các quyền mà Deli có thể có, Deli sẽ phải chịu mức lãi suất chậm thanh toán bằng 8% một năm áp dụng từ ngày đến hạn thanh toán, được tính trên số dư nợ đến hạn tính từ ngày thanh toán cho đến ngày Người Bán Hàng nhận được khoản thanh toán.

17.3  Nếu Deli kết luận rằng các hành động và/hoặc việc thực hiện của Người Bán Hàng, liên quan đến Các Điều Khoản này, Thỏa Thuận Với Khách Hàng và các thỏa thuận với bên thứ ba liên quan đến nghĩa vụ của Người Bán Hàng mà có thể dẫn đến các tranh chấp, yêu cầu hoàn trả tiền hoặc các khiếu nại khác của Khách Hàng, hoặc Người Bán Hàng có các khoản nợ đối với Deli, hoặc bất kỳ khiếu nại của Bên thứ ba đối với Deli phát sinh từ hoạt động của Người Bán Hàng thì Deli có thể, bằng toàn quyền quyết định của mình, giữ lại bất kỳ Khoản Thanh Toán nào trong khoảng thời gian nào ngắn hơn trong các khoảng thời gian sau đây:

a)  Khoảng thời gian 90 (chín mươi) ngày sau ngày bắt đầu tạm ngừng; hoặc

  b)  Thực hiện bất kỳ (các) cuộc điều tra nào về các hành động của Người Bán Hàng và/hoặc việc thực hiện liên quan đến Các Điều Khoản, Thỏa Thuận Với Khách Hàng và các điều khoản và điều kiện hiện tại khác.

17.4  Trong trường hợp Người Bán Hàng vi phạm hợp đồng, Deli sẽ, không giới hạn, có quyền trì hoãn hoặc tạm ngừng Các Khoản Thanh Toán. Bất kỳ Khoản Thanh Toán nào do Deli thực hiện sẽ không được xem, dưới bất kỳ hình thức nào, là từ bỏ các quyền của Deli theo Các Điều Khoản hoặc các quy định được nêu trong Đơn Hàng.

17.5  Deli có quyền quyết định giá trị Đơn Hàng hoặc giới hạn chuyển khoản (hoặc là mức giới hạn tối thiểu hoặc mức giới hạn tối đa) đối với một số hoặc toàn bộ Khách Hàng hoặc Người Bán Hàng liên quan đến giá trị của bất kỳ Giao Dịch nào, giá trị tích lũy của tất cả khoản Giao dịch trong một khoảng thời gian xác định, hoặc số lượng giao dịch mỗi ngày hoặc một khoảng thời gian khác. Deli sẽ không chịu trách nhiệm đối với Người Bán Hàng:

  a)  Nếu Deli không tiến hành một Đơn Hàng hoặc Giao Dịch vượt quá bất kỳ hạn mức nào do Deli thiết lập; hoặc

  b)  Nếu Deli cho phép Khách Hàng hủy bỏ một Giao Dịch vì Sàn Giao Dịch hoặc Hàng Hóa không có sẵn để tiến hành Giao Dịch.

17.6  Người Bán Hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi khoản thuế, khoản phải trả, phí và chi phí khác có liên quan phát sinh từ hoặc liên quan đến Các Khoản Thanh Toán, và Người Bán Hàng cam kết với Deli rằng Người Bán Hàng sẽ thanh toán mọi khoản thuế, khoản phải trả, phí và chi phí khác đó đúng thời hạn. Trong phạm vi được quy định bởi Quy Định Pháp Luật áp dụng, Deli sẽ có quyền giữ lại bất kỳ và mọi khoản thuế liên quan đến Các Khoản Thanh Toán. Trong trường hợp Deli được cho là có trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thuế nào liên quan đến Các Khoản Thanh Toán, Người Bán Hàng sẽ bồi hoàn cho Deli trách nhiệm thuế đó bất kể khi nào trách nhiệm thuế đó được ấn định.

Điều 18.  Tổ Chức và Sự Độc Lập của Người Bán Hàng

18.1  Deli không phải là một bên tham gia các giao dịch giữa Khách Hàng và Người Bán Hàng, và Người Bán Hàng tại đây giải trừ Deli (và các bên liên kết, đại lý và nhân viên của Deli) khỏi các Khiếu Nại (như được định nghĩa tại Điều 19.4 dưới đây), các yêu cầu và các thiệt hại (thực tế và mang tính hệ quả) thuộc bất kỳ loại nào và có bất kỳ tính chất nào, được biết và không được biết, có nghi ngờ và không có nghi ngờ, được tiết lộ và không được tiết lộ, phát sinh từ hoặc bằng bất kỳ cách nào liên quan đến các giao dịch đó.

18.2  Người Bán Hàng và Deli là các nhà thầu độc lập, và không có quy định nào trong Các Điều Khoản sẽ tạo thành bất kỳ quan hệ hợp danh, liên doanh, đại lý, nhượng quyền hoặc đại diện bán hàng nào giữa Các Bên. Các Bên xác nhận với nhau rằng Các Điều Khoản sẽ không gây ra việc thiết lập bất kỳ quan hệ lao động trực tiếp nào giữa Deli và những chủ thể cung cấp dịch vụ cho Người Bán Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với Nhà Vận Chuyển hoặc Bưu Cục Chỉ Định. Người Bán Hàng sẽ không có thẩm quyền thực hiện hoặc chấp nhận bất kỳ đề nghị hoặc tuyên bố nào nhân danh Deli.

18.3  Giữa Người Bán Hàng và Deli, Người Bán Hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các nghĩa vụ gắn liền với việc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba hoặc các đặc tính mà Người Bán Hàng cho phép Deli sử dụng thay mặt mình, bao gồm việc tuân thủ bất kỳ điều khoản hiện hành nào liên quan đến việc sử dụng.

18.4  Người Bán Hàng giải trừ Deli và Các Bên Liên Kết của Deli và đồng ý bồi hoàn, bảo vệ và không để Deli (và Các Bên Liên Kết của Deli, các viên chức, giám đốc, nhân viên và đại lý) chịu thiệt hại đối với bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, khoản thanh toán, chi phí, phí tổn, phí phạt hành chính, phí phạt, hoặc trách nhiệm khác (bao gồm, không giới hạn, phí luật sư) (mỗi khoản như vậy gọi là “Khiếu Nại”) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

  a)  Vi phạm thực tế hoặc hành vi không tuân thủ của Người Bán Hàng hoặc nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu của Người Bán Hàng, đối với bất kỳ nghĩa vụ nào trong Các Điều Khoản hoặc Thỏa Thuận Với Khách Hàng;

  b)  Bất kỳ kênh bán hàng nào của Hàng Hóa được sở hữu hoặc vận hành bởi Người Bán Hàng (bao gồm việc chào bán, bán hàng, thực hiện, trả lại tiền, hoàn trả hoặc các bổ sung, thay đổi), Thông Tin Nội Dung của Người Bán Hàng, bất kỳ sự xâm phạm thực tế hoặc bị cáo buộc đối với bất kỳ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào bởi bất kỳ người nào nói trên, và bất kỳ sự tổn thương cá nhân, cái chết hoặc thiệt hại tài sản liên quan đến những người đó;

  c)  Các khoản thuế của Người Bán Hàng; hoặc

  d)  Một hoặc nhiều Bên Vận Hành thực hiện hành động pháp lý đối với Deli hoặc Các Bên Liên Kết của Deli phát sinh từ hoặc liên quan đến Các Điều Khoản.

18.5  Không phụ thuộc vào bất cứ quy định nào tại Các Điều Khoản, không điều khoản nào tại đây quy định nghĩa vụ cho Deli hay Người Bán Hàng phải cam kết vào những hoạt động hoặc hành vi có khả năng bị ngăn cấm hoặc xử phạt dưới luật pháp nước Việt Nam hoặc các quốc gia khác.

18.6  Người Bán Hàng cho phép Deli có thể kiểm soát việc bồi thường với chi phí của Người Bán Hàng, nếu bất cứ lúc nào Deli hợp lý xác định rằng bất kỳ yêu cầu bồi thường nào có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Deli hoặc Bên Liên Kết Của Deli. Người Bán Hàng có thể không đồng ý với việc chấp nhận bất kỳ phán quyết nào hoặc tham gia vào bất kỳ buổi hòa giải nào của một Khiếu nại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản bởi Deli, mà sự đồng ý này có thể được rút lại vì bất cứ lý do gì.

18.7  Các Điều Khoản sẽ không cấu thành quan hệ độc quyền giữa Deli và Người Bán Hàng. Không có quy định nào rõ ràng hoặc ngụ ý trong Các Điều Khoản được dự định hoặc sẽ được hiểu là tạo cho bất kỳ người nào ngoại trừ Các Bên tham gia Điều Khoản này bất kỳ quyền hợp pháp, biện pháp khắc phục, hoặc Khiếu Nại nào theo hoặc liên quan đến Các Điều Khoản. Các Điều Khoản và tất cả các tuyên bố, bảo đảm, cam kết, điều kiện, và các quy định của Các Điều Khoản được dự định là và cho lợi ích độc quyền, duy nhất của Deli và Người Bán Hàng.

18.8  Deli bảo lưu quyền giao hoặc ký giao nhà thầu phụ việc thực hiện bất kỳ chức năng nào của Deli liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ của Deli theo Các Điều Khoản và bảo lưu quyền sử dụng bất kỳ bên cung cấp dịch vụ, các nhà thầu phụ và/hoặc các đại lý nào theo các điều khoản mà Deli cho là phù hợp.

18.9  Người Bán Hàng sẽ không ký hợp đồng phụ cho bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Các Điều Khoản mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Deli.

Điều 19.  Chấm Dứt và Hủy Bỏ

19.1  Deli bảo lưu quyền đơn phương và ngay lập tức chấm dứt Các Điều Khoản khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây:

  a)  Người Bán Hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hoặc bảo đảm nào theo Các Điều Khoản và các quy chế của Deli và không khắc phục vi phạm đó trong vòng bảy (7) ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của Deli về vi phạm đó;

  b)  Người Bán Hàng thông qua nghị quyết giải thể hoặc một tòa án của vùng tài phán có thẩm quyền ra lệnh giải thể hoặc đóng cửa Người Bán Hàng;

  c)  việc đưa ra quyết định hành chính liên quan đến Người Bán Hàng hoặc việc chỉ định một bên quản lý tài sản đối với bất kỳ tài sản nào của Người Bán Hàng hoặc một hạn chế ràng buộc chiếm hữu hoặc bán bất kỳ tài sản nào của Người Bán Hàng;

  d)  Người Bán Hàng dàn xếp hoặc thỏa hiệp với các chủ nợ của mình nói chung hoặc nộp đơn lên tòa án của vùng tài phán có thẩm quyền xin bảo hộ khỏi các chủ nợ của mình;

  e)  Người Bán Hàng ngừng hoặc đe dọa ngừng thực hiện hoạt động kinh doanh;

  f)  Người Bán Hàng vi phạm bất kỳ Luật áp dụng liên quan đến việc mua bán Hàng Hóa của Người Bán Hàng do Deli hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện được; và/hoặc

  g)  Không phụ thuộc vào các quy định trên, Deli sẽ có quyền đơn phương chấm dứt Các Điều Khoản mà không cần có nguyên nhân, bằng toàn quyền quyết định của Deli, trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày Deli gửi văn bản thông báo về việc chấm dứt đó.

19.2  Người Bán Hàng có quyền đơn phương chấm dứt Các Điều Khoản trong vòng 14 (mười bốn) ngày sau khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây:

  a)  Deli chậm thanh toán trong hơn 30 (ba mươi) ngày mà không có lý do hợp lệ theo Các Điều Khoản và Chính Sách của Deli;

  b)  Deli chậm hoàn trả trong hơn 60 (sáu mươi) ngày mà không có lý do hợp lệ theo Các Điều Khoản và Chính Sách của Deli;

  c)  việc đưa ra quyết định hành chính quan đến Deli hoặc việc chỉ định một bên quản lý tài sản đối với tài sản của Deli;

  d)  Deli dàn xếp hoặc thỏa hiệp với các chủ nợ của mình nói chung hoặc nộp đơn lên Tòa Án của vùng tài phán có thẩm quyền xin bảo hộ khỏi các chủ nợ của mình;

  e)  Deli ngừng hoặc đe dọa ngừng thực hiện hoạt động kinh doanh; và/hoặc

  f)  Không phụ thuộc vào các quy định trên, Người Bán Hàng sẽ có quyền đơn phương chấm dứt Các Điều Khoản mà không cần có nguyên nhân, bằng toàn quyền quyết định của Người Bán Hàng, trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày Người Bán Hàng gửi văn bản thông báo về việc chấm dứt đó.

19.3  Trước khi chấm dứt Các Điều Khoản,

  a)  Người Bán Hàng sẽ thông báo với Deli về tất cả các thỏa thuận được ký kết với Khách Hàng, mà phải được thực hiện. Để tránh hiểu nhầm, Người Bán Hàng sẽ có trách nhiệm thực hiện các Đơn Hàng chưa giải quyết theo mô hình thực hiện cụ thể đã thỏa thuận với Deli. Nếu Người Bán Hàng không làm như vậy, Deli có thể hủy bỏ các Đơn Hàng và có thể tính cho Người Bán Hàng Phí Dịch Vụ áp dụng cho các Đơn Hàng cộng với các khoản Phí Mặc Định, khoản này sẽ được khấu trừ vào bất kỳ Khoản Thanh Toán nào mà Deli sẽ phải trả cho Người Bán Hàng; và

  b)  Deli sẽ giải quyết các Khoản Thanh Toán còn tồn đọng của Người Bán Hàng với điều kiện là Người Bán Hàng dừng hoạt động bán hàng trên Sàn Giao Dịch của Deli ít nhất là 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày Deli hoặc Người Bán Hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt.

Điều 20.  Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Và Công Nghiệp

20.1  Người Bán Hàng tuyên bố và bảo đảm với Deli rằng Người Bán Hàng là chủ sở hữu hoặc có quyền hợp pháp đối với các bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Hàng Hóa và Thông Tin Nội Dung và Người Bán Hàng không được biết bất kỳ khiếu nại nào được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến bất kỳ việc xâm phạm thực tế hoặc bị cáo buộc đối với bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc khiếu nại, yêu cầu hoặc hành động nào khác xảy ra từ Thông Tin Nội Dung, việc quảng cáo, công bố, quảng bá, sản xuất, bán, phân phối hoặc sử dụng Hàng Hóa và bằng tuyên bố này sẽ không xâm phạm các quyền nói trên một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

20.2  Người Bán Hàng đồng ý giải trừ, bảo hộ, bảo vệ, bồi hoàn và không để Deli và Các Bên Liên Kết Của Deli chịu thiệt hại đối với bất kỳ và tất cả các chi phí (bao gồm phí luật sư và chi phí tòa án trên cơ sở bồi hoàn), các phí tổn, khoản phạt, tiền phạt, tổn thất, thiệt hại, và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ việc xâm phạm thực tế hoặc bị cáo buộc đối với bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc khiếu nại, yêu cầu hoặc hành động nào khác xảy ra từ Thông Tin Nội Dung, việc quảng cáo, công bố, quảng bá, sản xuất, bán, phân phối hoặc sử dụng Hàng Hóa.

20.3  Người Bán Hàng sẽ không được quyền sử dụng bất kỳ sở hữu trí tuệ nào thuộc về Deli hoặc Bên Liên Kết Của Deli nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Deli.

Điều 21.  Bảo Mật

21.1  Vì các mục đích của Các Điều Khoản, “Thông Tin Mật” nghĩa là bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào thuộc quyền sở hữu của bên tiết lộ và các Bên Liên Kết (“Bên Tiết Lộ”) và không được phổ biến ra công chúng, dù ở dạng hữu hình hay vô hình, được tiết lộ bất kỳ lúc nào và bằng cách nào, bao gồm, nhưng không giới hạn:

  a)  bất kỳ chiến lược marketing, kế hoạch, thông tin tài chính, hoặc các dự án, hoạt động, ước tính doanh số và kế hoạch kinh doanh liên quan đến các hoạt động kinh doanh trong quá khứ, ở hiện tại hoặc trong tương lai của bên đó;

  b)  bất kỳ kết quả thực hiện trong quá khứ hoặc ở hiện tại, bao gồm các Đơn Hàng và khối lượng;

  c)  bất kỳ kế hoạch và chiến lược mở rộng nào;

  d)  bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, và danh sách khách hàng và các nhà cung cấp;

  e)  bất kỳ thông tin kỹ thuật hoặc khoa học nào, phát minh, thiết kế, quy trình, thủ tục, công thức, cải tiến, công nghệ hoặc phương pháp;

  f)  bất kỳ khái niệm, báo cáo, dữ liệu, bí quyết, công việc đang thực hiện, thiết kế, công cụ phát triển, thông số kỹ thuật, phần mềm máy tính, mã nguồn, mã đối tượng, biểu đồ, cơ sở dữ liệu, phát minh, thông tin và bí mật thương mại; và

  g)  bất kỳ thông tin nào khác mà sẽ được công nhận hợp lý là thông tin mật của Bên Tiết Lộ. Thông Tin Mật không nhất thiết phải mới lạ, độc nhất, thuộc bằng sáng chế, thuộc bản quyền hoặc cấu thành bí mật thương mại để được chỉ định là Thông Tin Mật.
21.2  Bên nhận Thông Tin Mật (“Bên Nhận”) sẽ không tiết lộ Thông Tin Mật, ngoại trừ với sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Tiết Lộ. Bên Nhận chỉ có thể sử dụng Thông Tin Mật cho mục đích thực hiện Các Điều Khoản, và không cho bất kỳ mục đích nào khác. Không phụ thuộc vào các quy định trên, Bên Nhận có thể tiết lộ Thông Tin Mật vì bất kỳ lý do nào sau đây:

  a)  tuân thủ các quy định bắt buộc của Luật áp dụng hoặc các quy tắc của bất kỳ vùng tài phán được công nhận nào;

  b)  thông tin được tiết lộ hợp lệ cho các cố vấn chuyên môn, các bên kiểm toán hoặc ngân hàng của Bên Nhận, với điều kiện là bên nhận thông tin trước tiên đồng ý không tiết lộ thông tin đó;
  c)  thông tin được phổ biến trên các nguồn công cộng, không phải do vi phạm điều này;

  d)  vì các mục đích của bất kỳ thủ tục phân xử trọng tài hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ Các Điều Khoản; và

  e)  cho bất kỳ cơ quan nhà nước nào theo yêu cầu của họ.

21.3  Các quyền và nghĩa vụ của Bên Nhận theo Điều 22 này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt Các Điều Khoản.

21.4  Trả lại Thông Tin Mật:

  a)  Bên Nhận sẽ trả lại và giao lại cho Bên Tiết Lộ mọi tài liệu hữu hình bao gồm Thông Tin Mật được cung cấp theo Các Điều Khoản và mọi biên bản, ghi chú, tóm tắt, bản ghi nhớ, bản vẽ, sách hướng dẫn, hồ sơ, trích dẫn hoặc thông tin phái sinh xuất phát từ đó và mọi chứng từ hoặc tài liệu khác (sau đây gọi là “Các Ghi Chú”) (và mọi bản sao của bất kỳ Ghi Chú nào nói trên, bao gồm các bản sao đã được chuyển thành dữ liệu trên máy tính ở dạng hình ảnh, dữ liệu hoặc hồ sơ xử lý bằng word bất kể bằng tay hay bằng cách chụp hình, (sau đây được gọi là “Các Bản Sao”) dựa trên hoặc bao gồm bất kỳ Thông Tin Mật nào, ở bất kỳ dạng lưu trữ hay phục hồi, sau thời điểm nào xảy ra sớm hơn trong các thời điểm sau đây:

    (i)  chấm dứt Các Điều Khoản; và/hoặc

    (ii)  vào thời điểm mà Bên Tiết Lộ yêu cầu như vậy.

    Việc trả lại các tài liệu đó phải được thực hiện trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi xảy ra các sự kiện được nêu trên đây.

  b)  Tuy nhiên, Bên Nhận có thể giữ lại các tài liệu của Bên Tiết Lộ nếu cần thiết để Bên Nhận đảm bảo tuân thủ các chính sách giữ lại tài liệu của mình. Bằng cách khác, Bên Nhận, với sự chấp thuận bằng văn bản của Bên Tiết Lộ có thể (hoặc trong trường hợp Các Ghi Chú, theo quyền lựa chọn của Bên Nhận) ngay lập tức tiêu hủy bất kỳ tài liệu nào nói trên bao gồm Thông Tin Mật (hoặc việc xóa dữ liệu không thể phục hồi của dữ liệu trên máy tính) và, theo yêu cầu, xác nhận bằng văn bản việc tiêu hủy đó bởi nhân viên của Bên Nhận phụ trách giám sát việc hủy bỏ.

Điều 22.  Bất Khả Kháng

22.1  Không Bên nào chịu trách nhiệm với Bên còn lại hoặc được cho là vi phạm Các Điều Khoản vì lý do của bất kỳ việc chậm trễ nào trong việc thực hiện hoặc bất kỳ việc không thực hiện nào đối với các nghĩa vụ của Bên đó nếu việc trì hoãn hoặc không thực hiện đó là do bất kỳ sự kiện hoặc nguyên nhân nào ngoài sự kiểm soát hợp lý của Bên đó (mỗi sự kiện như vậy gọi là “Bất Khả Kháng”).

  Không làm ảnh hưởng đến tính tổng quát của các quy định trên đây, các sự kiện sau đây sẽ được xem là là các sự kiện Bất Khả Kháng:

  a)  Thiên tai, nổ, lũ lụt, giông, cháy hoặc tai nạn;

  b)  Chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, sự phá hoại, sự nổi dậy, bạo loạn dân sự hoặc sự trưng thu, hành động khủng bố hoặc sự náo động dân sự;

  c)  Các hành động, hạn chế, quy định, quy chế, lệnh cấm hoặc biện pháp thuộc bất kỳ loại nào về phía cơ quan nhà nước, quốc hội hoặc địa phương;

  d)  Các quy định hoặc lệnh cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu;

  e)  Sự gián đoạn giao thông, đình công, b bãi công hoặc hành động công nghiệp khác hoặc tranh chấp thương mại (bất kể là liên quan đến nhân viên của Bên đó hoặc một bên thứ ba);

  f)  Dịch bệnh do được công bố bởi Tổ Chức Y Tế Thế Giới hoặc Cơ quan Nhà Nước Việt Nam;

  g)  Sự gián đoạn sản xuất hoặc hoạt động, các khó khăn trong việc có được nguyên liệu thô, lao động, nhiên liệu hoặc máy móc; và

  h)  Sự mất điện hoặc hư hỏng máy móc.

22.2  Sau khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào nêu tại Điều 23.1, Bên bị ảnh hưởng có thể, theo quyền chọn của mình, tạm ngưng hoàn toàn một một phần việc giao hàng hoặc thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của Các Điều Khoản trong khi sự kiện hoặc tình huống đó tiếp diễn. Nếu bất kỳ sự kiện nào được nêu tại Điều 23.1 sẽ xảy ra trong khoảng thời gian hơn một tháng, Bên không bị ảnh hưởng có thể ngay lập tức chấm dứt Các Điều Khoản sau khi gửi thông báo bằng văn bản cho Bên bị ảnh hưởng.

Điều 23.  Các Điều Khoản Khác

Trong tất cả mọi hoạt động dưới khuôn khổ của Các Điều Khoản hoặc Thỏa Thuận với Khách Hàng, Người Bán Hàng phải nghiêm chỉnh tuân thủ các luật hiện hành, Hiệp ước, Pháp lệnh, bộ luật và quy định, đặc biệt với các luật bảo vệ dữ liệu các nhân, nhập khầu và xuất khẩu, sức khỏe, an toàn và môi trường, luật, Pháp lệnh và quy định của bất cứ quyền hạn nào (cho dù quốc tế, quốc gia, vùng, tiểu bang, tỉnh, thành phố, hoặc địa phương), nơi Các Điều Khoản có thể được thực hiện. Theo yêu cầu bằng văn bản của Deli, Người Bán Hàng cần cung cấp bất kỳ chứng nhận văn bản nào xác định việc Tuân thủ luật pháp của bất kỳ liên bang, tiểu bang, hoặc địa phương pháp luật. Để tránh hiểu nhầm, Người Bán Hàng sẽ chỉ sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân nhận được từ Deli cho mục đích thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Các Điều Khoản hoặc Thỏa Thuận Với Khách Hàng. Hành động đó cũng phải phù hợp với các yêu cầu theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành và đảm bảo Deli vẫn tuân thủ các yêu cầu theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định.

23.1  Người Bán Hàng sẽ không kinh doanh hàng hóa giả mạo hoặc có bất cứ hành vi nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba. Người Bán Hàng sẽ không sử dụng tên của Sàn Giao Dịch, Deli hoặc của Bên Liên Kết của Deli, để huy động vốn. Người Bán Hàng sẽ không lấy cắp, sử dụng, tiết lộ, chuyển nhượng hoặc bán thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của các Người Bán Hàng, tổ chức, cá nhân khác hoặc thông tin cá nhân của Khách Hàng.Quy định của Các Điều Khoản là hoàn toàn riêng biệt, nếu có bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoặc không thể thực thi được, với phạm vi toàn bộ hay một phần, thì những sự vô hiệu hoặc không thực thi được đó sẽ chỉ tác động đối với chính điều khoản đó và không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác. Trong phạm vi pháp luật cho phép, một điều khoản trong đó phản ánh ý định ban đầu của Các Bên sẽ được thay thế cho điều khoản vô hiệu hoặc không thể thực thi đó.

23.2  Việc một Bên không thực hiện các quyền của mình trong trường hợp Bên kia vi phạm hợp đồng sẽ không được xem là sự từ bỏ quyền của Bên đó theo Các Điều Khoản hoặc theo Quy Định Pháp Luật áp dụng.

23.3  Các thuật ngữ chỉ số ít được dùng trong Các Điều Khoản bao gồm các thuật ngữ chỉ số nhiều và ngược lại, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi.

23.4  Các Điều Khoản sẽ không thể được sửa đổi ngoại trừ một thông báo chính thức được ký bởi người đại diện theo ủy quyền của Deli gửi đến Người Bán Hàng trong vòng 14 (mười bốn) ngày trước ngày có hiệu lực.

23.5  Các điều khoản và điều kiện của Điều 19, 22 và 23 sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt Các Điều Khoản vì bất kỳ lý do nào.

23.6  Không Bên nào được quyền chuyển nhượng, chuyển giao hoặc ký hợp đồng thầu phụ toàn bộ hoặc một phần quyền lợi hoặc nghĩa vụ của mình phát sinh từ Các Điều Khoản khi chưa có chấp thuận trước bằng văn bản của bên còn lại.

23.7  Người Bán Hàng sẽ cung cấp cho Deli số điện thoại và thông tin liên lạc email đại diện cho một liên lạc đã được chỉ định hoặc những liên lạc có giá trị trong suốt thời gian giao dịch mà Deli có thể liên hệ về bất kỳ trách nhiệm phát sinh từ Các Điều Khoản hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn, Thông Tin Nội Dung, cập nhật lượng lưu kho, cập nhật Giá và Thực Hiện Đơn Hàng)

Điều 24.  Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp

24.1  Các Điều Khoản được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

24.2  Mọi tranh chấp, mâu thuẫn hoặc khác biệt phát sinh từ việc thực hiện Các Điều Khoản (gọi chung “Tranh Chấp”) sẽ được các Bên thống nhất giải quyết bằng hòa giải và thương lượng. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết Tranh Chấp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra Tranh Chấp, các Bên có quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) giải quyết theo thủ tục tố tụng của VIAC. Nơi giải quyết Tranh Chấp là Thành phố Hồ Chí Minh. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt.

Điều 25.  Ngày Hiệu Lực

25.1   Các Điều Khoản sẽ có hiệu lực kể từ Ngày Hiệu Lực và sẽ duy trì hiệu lực trừ khi được chấm dứt theo Điều 20 của Thỏa Thuận Bán Hàng này.

25.2      Người Bán Hàng xác nhận và đồng ý rằng Phiếu Thông Tin Người Bán Hàng và tất cả Chính Sách của Deli được áp dụng sẽ là một phần không tách rời của Các Điều Khoản. Người Bán Hàng, bằng việc ký kết Hợp Đồng Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử, cam kết sẽ thực hiện và bị ràng buộc bởi Các Điều Khoản, Phiếu Thông Tin Người Bán Hàng và tất cả Chính Sách của Deli. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa Các Điều Khoản, Phiếu Thông Tin Người Bán Hàng và Chính Sách của Deli, các quy định tại Các Điều Khoản sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

Thêm vào giỏ hàng thành công