Điều khoản và điều kiện chung

Được đính kèm theo và là một phần không thể tách rời
của Hợp Đồng Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử số ……......... ngày……….....


ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG (sau đây được gọi tắt là “Điều Khoản Chung”) có giá trị áp dụng đối với bất kỳ tổ chức và/hoặc cá nhân nào (sau đây gọi chung và gọi tắt là “Người Bán Hàng”) đã tham gia, ký kết Hợp Đồng Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử với Deli để sử dụng các Dịch Vụ do Deli cung ứng cho Người Bán Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các dịch vụ như: niêm yết, bán các sản phẩm/hàng hoá (sau đây được gọi là “Hàng Hóa”) trên và thông qua website www.deli.host và/hoặc các tên miền khác thuộc sở hữu của Deli tại  từng thời kỳ (sau đây được gọi là “Sàn Giao Dịch”), tiếp nhận, đối soát và thực hiện tất cả các giao dịch và nghiệp vụ khác liên quan đến Người Bán Hàng thông qua Sàn Giao Dịch với tư cách là đơn vị thực hiện việc thu và chi hộ cho Người Bán Hàng, các nội dung khác có liên quan tới Hàng Hóa, Lượng Giao Dịch, thực hiện Đơn Hàng và/hoặc các dịch vụ bổ sung khác tại từng thời kỳ được Deli cung ứng cho Người Bán Hàng (sau đây gọi tắt là “Dịch Vụ”) phù hợp với các điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều Khoản Chung, Thỏa Thuận Bán Hàng và các Chính Sách của Deli.

Sau đây các Bên cùng thống nhất và đồng thuận như sau:

Điều 1. Giải thích

Các từ và thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Chung này, trừ trường hợp được định nghĩa khác đi bằng một định nghĩa cụ thể khác trong Điều Khoản Chung này, sẽ có nghĩa và được hiểu như đã quy định tại Thỏa Thuận Bán Hàng, được đăng tải tại website có đường dẫn sau http://www.Deli.vn/chinh-sach-va-quy-tac-ban-hang/.

Điều 2. Dịch Vụ

Deli sẽ cung cấp các Dịch Vụ được thực hiện theo quy định của Thỏa Thuận Bán Hàng và Người Bán Hàng đồng ý thanh toán Phí Dịch Vụ cho Deli liên quan đến các Dịch Vụ đã được cung cấp.

2.1 Các Dịch Vụ chung bao gồm:

   a) Niêm yết và đăng tải Thông Tin Nội Dung;

   b) Dịch vụ chăm sóc khách hàng;

   c) Xác nhận đơn hàng;

   d) Quản lý hàng hóa hoàn trả, bị hủy bỏ và không giao được; và

  e) Nhận và đối chiếu các khoản thanh toán nhận được từ Khách Hàng của Người Bán Hàng.

2.2 Dịch vụ riêng:

 Theo từng trường hợp cụ thể, Dịch Vụ có thể bao gồm một hoặc một số các hoạt động thúc đẩy doanh số bán hàng chuyên biệt, được định nghĩa và mô tả cụ thể tại Thỏa Thuận Bán Hàng.


Điều 3. Phí Cố Định

3.1 Phí Cố Định là khoản phí Người Bán Hàng phải thanh toán cho Deli và được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của Giá Niêm Yết của Hàng Hóa khi và chỉ khi Đơn Hàng đã hoàn tất, tình trạng của Đơn Hàng là “Giao Hàng Thành Công” (hoặc “Delivered”) trên Trung Tâm Người Bán Hàng của Deli. Tỷ lệ phần trăm do Deli ấn định và tùy thuộc vào loại Hàng Hóa mà Người Bán Hàng đã đăng tải trên Sàn Giao Dịch của Deli.

3.2 Phí Cố Định nêu trên không bao gồm các loại Phí Dịch Vụ theo yêu cầu tại từng trường hợp cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn các loại Phí Dịch Vụ sau đây:
 a) Phí Mặc Định: là loại Phí Dịch Vụ được định nghĩa và quy định tại Điều 5 dưới đây; và
 b) Phí Dịch Vụ liên quan đến phương thức Thực Hiện Bởi Deli: là tất cả các Phí Dịch Vụ tính cho Đơn Hàng được thực hiện bởi Deli, như được quy định tại Thỏa Thuận Bán Hàng và Chính Sách FBL.

3.3 Phí Cố Định sẽ được tính dựa vào phương thức thực hiện của Đơn Hàng. Chi tiết của Phí Cố Định được quy định tại Đính Kèm A đính kèm theo Điều Khoản Chung này.

3.4 Phí Cố Định nêu trên và tất cả các khoản phí, chi phí  khác Người Bán Hàng phải thanh toán cho Deli theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện Chung này và Thoả Thuận Bán Hàng đều không bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT. Deli sẽ tính thêm 10% thuế GTGT hoặc một mức phần trăm (%) phù hợp theo quy định của pháp Luật Việt Nam hiện hành khi thu phí từ Người Bán Hàng.

3.5 Cơ sở thanh toán: Deli có quyền yêu cầu Người Bán Hàng thanh toán tất cả các khoản phí theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện Chung này và Thỏa Thuận Bán Hàng khi tình trạng Đơn Hàng thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Trạng thái Đơn Hàng “Giao Hàng Thành Công” (“Delivered”);

   b) Trạng thái Đơn Hàng “Hoàn Trả” (“Returned”);

   c) Trạng thái Đơn Hàng “Giao Hàng Không Thành Công” (“Failed Delivery”); và/hoặc

   d) Trạng thái Đơn Hàng “Đã Hủy” (“Cancelled”).

3.6 Deli có toàn quyền bổ sung, thay đổi Phí Cố Định này sau khi đã có văn bản thông báo gửi đến Người Bán Hàng.

Điều 4. Quy trình thanh toán

4.1 Người Bán Hàng có trách nhiệm thanh toán Phí Cố Định như được quy định tại Điều 3 của Điều Khoản và Điều Kiện Chung này và tất cả các Phí Dịch Vụ khác được quy định tại Thỏa Thuận Bán Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các Phí liên quan đến FBL, Phí Mặc Định.

4.2 Deli sẽ thực hiện đối soát và thanh toán cho Người Bán Hàng các Khoản Thanh Toán như sau:

   a) Doanh thu Hàng hóa: giá của Hàng Hóa được tính cho Người Bán Hàng là Giá Niêm Yết của Hàng Hóa với tình trạng Đơn Hàng “Giao Hàng Thành Công” trên Trung Tâm Người Bán Hàng của Deli.

   b) Hoàn Trả Phí Cố Định: Phí Cố Định sẽ được Deli hoàn trả lại cho Người Bán Hàng khi Hàng Hóa bị hoàn trả lại theo quy định của Thỏa Thuận Bán Hàng và các Chính Sách của Deli. Phí Cố Định được hoàn trả chỉ được thực hiện dựa trên việc hoàn trả Hàng Hóa hợp lệ. Nếu việc hoàn trả Hàng Hóa bị từ chối bởi Deli theo các quy định của Thỏa Thuận Bán Hàng và các Chính Sách của Deli, Hàng Hóa sẽ được xem như đã giao thành công.

4.3 Chu kỳ thanh toán:

a) Đơn Hàng đã được cập nhật theo một trong số các trạng thái được quy định tại Khoản 3.5 của Điều 3 của Điều Khoản và Điều Kiện Chung này sẽ là cơ sở cho việc Đơn Hàng đó sẽ tham gia vào chu kỳ thanh toán. Chu kỳ thanh toán thông thường (sau đây gọi chung là “Kỳ Thanh Toán”) sẽ được thực hiện hai lần mỗi tháng với các chi tiết như sau:

  (i) Chu kỳ thanh toán đầu tiên sẽ từ ngày 01 đến ngày 14 của tháng giao dịch dương lịch (“Kỳ Thanh Toán Một”);

  (ii) Chu kỳ thanh toán thứ hai sẽ từ ngày 15 đến ngày cuối cùng của tháng giao dịch dương lịch (“Kỳ Thanh Toán Hai”);

  (ii) Deli sẽ xác nhận số dư tài khoản từ ngày 15 đến ngày 19 đối với Kỳ Thanh Toán Một, và từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng giao dịch dương lịch kế tiếp đối với Kỳ Thanh Toán Hai.

  (iv) Deli sẽ tiến hành thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trong ngày 20 đối với Kỳ Thanh Toán Một và của ngày 06 đối với Kỳ Thanh Toán Hai.

  (v) Thời gian để việc chuyển khoản từ Ngân Hàng A – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đến các ngân hàng thương mại tại Việt Nam có thể cần ít nhất 03 (ba) ngày làm việc, tùy thuộc quy trình quản lý của ngân hàng.

   Trường hợp ngày thanh toán rơi vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, các khoản thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc liền sau ngày đó.

 b) Deli sẽ không chịu trách nhiệm cho việc Người Bán Hàng nhận thanh toán chậm trễ do bất kỳ yếu tố bên ngoài nào hoặc bất kỳ Sự kiện Bất Khả Kháng nào gây ra.

 c) Trong từng thời kỳ, Deli có quyền căn cứ vào các thỏa thuận với Người Bán Hàng và tăng kỳ thanh toán hoặc thay đổi ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ thanh toán.

 d) Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác bằng văn bản, đối với các khoản thanh toán đến sau ngày kết thúc kỳ thanh toán, Deli sẽ thanh toán vào kỳ thanh toán tiếp theo.

 e) Trường hợp Deli không thực hiện thanh toán theo quy định của Điều khoản và Điều Kiện Chung, Deli sẽ phải chịu mức lãi suất chậm thanh toán bằng sáu phần trăm cho một năm (6%/năm) áp dụng từ ngày đến hạn thanh toán, được tính trên số dư nợ đến hạn tính từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày Người Bán Hàng nhận được khoản thanh toán.


Điều 5. Phí Mặc Định

5.1 Trường hợp Người Bán Hàng hủy hoặc từ chối thực hiện bất kỳ Đơn Hàng nào hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm Điều Kiện và Điều Khoản Chung này và/hoặc Thỏa Thuận Bán Hàng, Người Bán Hàng phải thanh toán cho Deli một khoản phí (sau đây gọi là “Phí Mặc Định”) được quy định tại Biểu Phí Mặc Định dưới đây, và bất kỳ khoản phí bổ sung nào được nêu rõ trong Điều Khoản và Điều Kiện Chung này và Thỏa Thuận Bán Hàng, tương ứng với Dịch Vụ được cung cấp và sẽ được cung cấp bởi Deli cho Người Bán Hàng, theo từng Đơn Hàng.

5.2 Deli được toàn quyền khấu trừ số tiền Phí Mặc Định tương ứng từ số dư tài khoản của Người Bán Hàng mà không cần báo trước cho Người Bán Hàng. Tuỳ theo tính chất và mức độ hành vi vi phạm của Người Bán Hàng, Deli có quyền tạm thời đóng tài khoản của Người Bán Hàng trên Sàn Giao Dịch của Deli trong một thời hạn xác định hoặc không xác định và Deli có toàn quyền quyết định việc kích hoạt lại tài khoản Người Bán Hàng trên Sàn Giao Dịch với các điều kiện đính kèm.

5.3 Deli có toàn quyền quyết định bổ sung, thay đổi Phí Mặc Định mỗi hai (02) tháng.

Điều 6. Chấm dứt và Hủy bỏ

6.1 Người Bán Hàng có quyền đơn phương chấm dứt Các Điều Khoản (như được định nghĩa tại Thỏa Thuận Bán Hàng) trong vòng 14 (mười bốn) ngày sau khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây:

 a) Deli chậm thanh toán trong hơn 30 (ba mươi) ngày mà không có lý do hợp lệ theo các Điều Khoản và Chính Sách của Deli;

 b) Deli chậm hoàn trả trong hơn 60 (sáu mươi) ngày mà không có lý do hợp lệ theo theo các Điều Khoản và Chính Sách của Deli;

 c) việc đưa ra quyết định hành chính quan đến Deli hoặc việc chỉ định một bên quản lý tài sản đối với tài sản của Deli;

 d) Deli dàn xếp hoặc thỏa hiệp với các chủ nợ của mình nói chung hoặc nộp đơn lên Tòa Án của vùng tài phán có thẩm quyền xin bảo hộ khỏi các chủ nợ của mình;

 e) Deli ngừng hoặc đe dọa ngừng thực hiện hoạt động kinh doanh.

 f) Không phụ thuộc vào các quy định trên, Người Bán Hàng sẽ có quyền đơn phương chấm dứt các Điều Khoản mà không cần có nguyên nhân, bằng toàn quyền quyết định của Người Bán Hàng, trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày Người Bán Hàng gửi văn bản thông báo về việc chấm dứt đó.

6.2 Deli có quyền đơn phương chấm dứt Các Điều Khoản theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều 20 của Thỏa Thuận Bán Hàng.

6.3 Trước khi chấm dứt Các Điều Khoản,

 a) Người Bán Hàng sẽ thông báo với Deli về tất cả các thỏa thuận được ký kết với Khách Hàng, mà phải được thực hiện. Để tránh hiểu nhầm, Người Bán Hàng sẽ có trách nhiệm thực hiện các Đơn Hàng chưa giải quyết theo mô hình thực hiện cụ thể đã thỏa thuận với Deli. Nếu Người Bán Hàng không làm như vậy, Deli có thể hủy bỏ các Đơn Hàng và có thể tính cho Người Bán Hàng Phí Dịch Vụ áp dụng cho các Đơn Hàng cộng với các khoản Phí Mặc Định, khoản này sẽ được trừ vào bất kỳ Khoản Thanh Toán nào mà Deli sẽ phải trả cho Người Bán Hàng.

 b) Deli sẽ thanh toán tất cả các khoản công nợ còn tồn đọng cho Người Bán Hàng với điều kiện là Người Bán Hàng phải dừng các hoạt động bán hàng trên Sàn Giao Dịch của Deli tối thiểu 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày Deli hoặc Người Bán Hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt.

Điều 7. Mối quan hệ giữa các điều khoản và điều kiện

7.1 Các Điều Khoản Chung này được tham chiếu cùng với Thỏa Thuận Bán Hàng và bất kỳ Phụ Lục nào đính kèm theo đó, bao gồm tất cả các điều khoản bổ sung, thay đổi và bổ sung, và sẽ cùng nhau cấu thành Hợp Đồng Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử, là một phần không tách rời của Hợp Đồng Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử.

7.2 Trường hợp có sự mâu thuẫn hoặc khác biệt giữa Điều Khoản Chung này và Thỏa Thuận Bán Hàng, Điều Khoản Chung này sẽ có giá trị áp dụng.

Để làm bằng chứng, Các Bên đã ký Thoả Thuận Chung này bởi người đại diện của mỗi bên như có tên dưới đây để Thỏa Thuận Chung này có hiệu lực thi hành kể từ Ngày Hiệu Lực.Đại diện và thay mặt cho Deli                               Đại diện và thay mặt cho Người Bán Hàng
 

Thêm vào giỏ hàng thành công